พญ. ภัทรพร เจียวิริยบุญญา

คลินิกตรวจสุขภาพ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541

  • วุฒิบัตร ฯ

เวชศาสตร์ครอบครัว , ประเทศไทย, 2555

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ตรวจสุขภาพทั่วไป


ตารางปฏิบัติงาน