รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
  • สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2546
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย
  • โรคทรวงอกและเวชศาสตร์บำบัดวิกฤต Case Western Reseroe University Cleveland, OHTO
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • เวชบำบัดวิกฤต
  • หัตถการระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

ตารางปฏิบัติงาน