นพ. ไกรธร ธีรานุตร

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525

  • วุฒิบัตร ฯ

อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2531

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคอายุรศาสตร์ทั่วไป
โรคเบาหวาน
Acupuncture


ตารางปฏิบัติงาน