นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2560
  • ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ,ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • โรคสมองและระบบประสาท
  • โรคหลอดเลือดสมอง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

17

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม