นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2560
  • ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ,ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • โรคสมองและระบบประสาท
  • โรคหลอดเลือดสมอง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

มกราคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

มกราคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

มกราคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

มกราคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

เมษายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม