นพ. จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม