นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2560
  • ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ,ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • โรคสมองและระบบประสาท
  • โรคหลอดเลือดสมอง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม