นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2560
  • ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ,ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • โรคสมองและระบบประสาท
  • โรคหลอดเลือดสมอง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม