นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2560
  • ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ,ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • โรคสมองและระบบประสาท
  • โรคหลอดเลือดสมอง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กันยายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม