เกี่ยวกับเรา

“ถึงกายป่วย แต่ใจไม่ป่วย”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาด 50 เตียง และมีการเติบโตเรื่อยมาจนเป็น “โรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment Hospital)” ขนาด 200 เตียงในปีพ.ศ. 2561

เรามีวิสัยทัศน์ที่จะให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในมุมมองของเรา เรามองคนไข้เป็นคนไข้ มิใช่ลูกค้าเพราะว่าเราไม่ใช่พ่อค้า และเรามองแพทย์เป็นแพทย์ มิใช่ผู้ขายบริการทางการแพทย์ พนักงานทุกคนของเราเป็น “ผู้ให้” การดูแลรักษาโดยทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร นั่นคือ “ความสุขจากการให้”

ในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ความมีเสถียรภาพ (stability) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เสถียรภาพนั้นมาจากความแข็งแรง (strength) และความยืดหยุ่น (flexibility)

ความแข็งแรงตั้งอยู่บนฐานของวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการ 4 ด้าน คือ คุณภาพการดูแลรักษา, ความปลอดภัย, ประสบการณ์ที่ดีของผู้รับบริการ, และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ในฐานะโรงพยาบาลเอกชน เราจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งก็คือการรักษาสมดุล ระหว่างกำไรและวัตถุประสงค์ตามความหมายของความเป็นโรงพยาบาลรวมทั้งจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ เพื่อให้มีกำไรอย่างเหมาะสม มิใช่การทำกำไรอย่างสูงสุด

เราเป็นโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา มีค่าบริการที่เป็นธรรมต่อชุมชน มีมาตรฐานสากลในการรักษาพยาบาลและการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ (mission)

เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ผู้รับบริการ

ค่านิยมองค์กร (core values)

  • Integrity: ดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ
  • Happiness: ใส่ใจความสุขของบุคลากร ร่วมกันพัฒนาความสุขในโรงพยาบาล
  • Humanized and Holistic Care: การทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา
  • Thai Hospitality: ต้อนรับด้วยมิตรไมตรีและดูแลอย่างเอื้ออาทร
  • Professional: มีความเชี่ยวชาญและให้ความเชื่อมั่นในงานที่ต้องรับผิดชอบ

ประวัติโรงพยาบาลราชพฤกษ์

2536เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ในนาม บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด 
2537เปิดดำเนินการโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 
2549ได้รับการรับรองคุณภาพ HA Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2553วางแผนขยายโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำการซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
2559ดำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ขนาด 202 เตียง มูลค่าโครงการกว่า 1,400 ล้านบาท
2560เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
2561ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วเสร็จ และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีห้องตรวจ 35 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน จำนวน 117 เตียง
2562เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็น 171 เตียง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
2563เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็น 198 เตียง

บรรยากาศโรงพยาบาล

รวมภาพถ่ายโรงพยาบาลจาก บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด สถาปนิกผู้ออกแบบโรงพยาบาลราชพฤกษ์