เกี่ยวกับเรา

“ถึงกายป่วย แต่ใจไม่ป่วย”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในยามเจ็บป่วย ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์ที่กายเพียงเท่านั้นหากใจก็พลอยทุกข์ไปด้วย โรงพยาบาลราชพฤกษ์ถูกก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่รักษาความทุกข์ทางกายโดยไม่ให้คนไข้ต้องเกิดความทุกข์ทางใจไปด้วย โดยมองคนไข้เป็นคนไข้ ไม่ได้มองเป็นลูกค้า เช่นเดียวกับมองแพทย์เป็นแพทย์ ไม่ใช่สินค้าสำหรับขาย เราจึงมุ่งเน้นให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย พร้อมกับการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

กว่า 27 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาล เราจึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนเต็มรูปแบบแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งเน้นดูแลคนขอนแก่นและชาวอีสานให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง โดยดูแลคนไข้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล พร้อม ๆ กับช่วยแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐลงด้วย

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่คนทุกระดับ สร้างความสุขจากการให้ และดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลด้วยจิตวิญญาณของแพทย์พยาบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณมาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ (mission)

เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ผู้รับบริการ

ประวัติโรงพยาบาลราชพฤกษ์

2536เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ในนาม บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด 
2537เปิดดำเนินการโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 
2549ได้รับการรับรองคุณภาพ HA Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2553วางแผนขยายโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำการซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
2559ดำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ขนาด 202 เตียง มูลค่าโครงการกว่า 1,400 ล้านบาท
2560เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
2561ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วเสร็จ และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีห้องตรวจ 35 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน จำนวน 117 เตียง
2562เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็น 171 เตียง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
2563เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็น 198 เตียง

บรรยากาศโรงพยาบาล

รวมภาพถ่ายโรงพยาบาลจาก บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด สถาปนิกผู้ออกแบบโรงพยาบาลราชพฤกษ์