แพทย์

แผนก

คลินิก

นพ. ไกรธร ธีรานุตร

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ดูโปรไฟล์

พญ. ภัทรพร เจียวิริยบุญญา

คลินิกตรวจสุขภาพ

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูโปรไฟล์

นพ. สมบัตร อาษารัฐ

คลินิกศัลยกรรม, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ. จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูโปรไฟล์

นพ. สาธิต คูณสมบัติกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูโปรไฟล์

พญ. อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูโปรไฟล์

พญ. ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ. นัฏธิการ์ ไกรสรทองศรี

คลินิก หู คอ จมูก

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ดูโปรไฟล์

พญ. สุพพัตรา ปิ่นประภาภรณ์

แผนกรังสีวิทยาวินิจฉัย, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ดูโปรไฟล์