แพทย์

แผนก

คลินิก

นพ.เจษฎา พันธวาศิษฏ์

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ดูโปรไฟล์

รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ดูโปรไฟล์

นพ.ไกรธร ธีรานุตร

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

นพ.นิติวัติ ชาญศึก

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ดูโปรไฟล์

นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ดูโปรไฟล์

พญ.วรัชมน วิทยาคม

คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ดูโปรไฟล์

นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา
ดูโปรไฟล์

นพ.สมบัตร อาษารัฐ

คลินิกศัลยกรรม, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ.ชนิดาภา มหาวีรวัฒน์

คลินิกศัลยกรรม, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ.อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูโปรไฟล์