พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง


ตารางปฏิบัติงาน