รศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขารังสีวินิจฉัย , ประเทศไทย, 2529

อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง, ประเทศไทย,2553

ประกาศนียบัตรด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก,ประเทศไทย, 2561

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

 

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
  • ภาพวินิจฉัยเต้านม
  • ภาพวินิจฉัยในเด็ก
  • เจาะชิ้นเนื้อที่เต้านม
  • การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (needle Localization)  เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด

 


ตารางปฏิบัติงาน


บทความ

ดูทั้งหมด