นพ. ชยานนท์ ชินพรเจริญพงศ์

แผนกรังสีวิทยาวินิจฉัย, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

  • วุฒิบัตร ฯ

รังสีวิทยาวินิจฉัย , ประเทศไทย, 2558

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การตัดชิ้นเนื้อเต้านมภายใต้การอัตร้าซาวด์


ตารางปฏิบัติงาน