สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มอบเรทติ้ง “ ดีเลิศ ”ให้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ในการประเมิน CG Score ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ “RPH” เป็นโรงพยาบาลชั้นนำมาตรฐานระดับสากลของจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้บริการภายใต้หลักการ “อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ” ล่าสุดได้รับการประเมินเรทติ้ง 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับเรทติ้ง 5 ดาว หรือ ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 :CGR) มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท ทางผู้บริหารและทีมงานของโรงพยาบาลเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและวิธีการรายงานอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จและได้รับการประเมิน 5 ดาวในปีนี้

“เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้ RPH ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราดูแลคนไข้และผู้เข้ารับบริการเสมือนญาติมิตร เราเข้าใจดีกว่าผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลต้องการที่พึ่งให้คลายความทุกข์ทรมานของร่างกายและจิตใจ เราจึงให้บริการภายใต้หลักการ “อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ” ทำให้ที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เราเติบโตแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการเปิดบริการใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ารับบริการเพื่อให้มีความสะดวกและพึงพอใจที่มาใช้บริการกับเรา นี่จะเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มุ่งมั่นในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และพร้อมที่จะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน“ นายแพทย์ธีระวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

e-mail : ir@rph.co.th

www.rph.co.th