รับสมัครร้านค้า

เปิดรับสมัครร้านค้าประเภท

  1. ร้านก๋วยเตี๋ยว
  2. ร้านข้าวราดแกง

เพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชั้น 1

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2567

ข้อกำหนดสำหรับการสมัครประกอบการร้านค้า

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 มีประสบการณ์ในการประกอบการร้านอาหารหรือร้านค้าตามประเภทที่ตนเองสมัคร และต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน

1.2 เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการตามมาตรฐานกำหนด

1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติสุภาพ

1.5 หากมีลูกจ้างหรือแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

1.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหาร หรือเคยได้รับการรับรอง Clean Food Good Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 ใบสมัคร

2.2 รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2.5 หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการประกอบการ (ถ้ามี)

2.6 สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมนำต้นฉบับมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์

2.7 สำเนาการขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นต่างด้าว (ถ้ามี)

2.8 รูปถ่ายหน้าร้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ (คุณสมบัติผู้สมัคร) https://docs.google.com/document/d/1M8EZ2NJ9QbbYAp71Ny8ejRrKbZ_6jt4q/edit?usp=sharing&ouid=108358729721625741588&rtpof=true&sd=true

ดาวน์โหลดไฟล์ (ใบแจ้งความจำนงสมัครร้านค้า) https://docs.google.com/document/d/1qtLvHblwT8t_XaSU4l5tPo0H3eQVqwIX/edit?usp=sharing&ouid=108358729721625741588&rtpof=true&sd=true