พญ. วรัชมน วิทยาคม

คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

  • วุฒิบัตร ฯ

อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม , ประเทศไทย,2561

  • ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ข้ออักเสบเก๊าท์
ข้ออักเสบรูมาตอยด์


ตารางปฏิบัติงาน