นพ.เจษฎา พันธวาศิษฏ์

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ดูโปรไฟล์

นพ.ไกรธร ธีรานุตร

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

นพ.นิติวัติ ชาญศึก

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ดูโปรไฟล์

นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ดูโปรไฟล์

พญ.วรัชมน วิทยาคม

คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ดูโปรไฟล์

นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา
ดูโปรไฟล์

พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีล

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ดูโปรไฟล์

ศ.พญ.อรทัย พาชีรัตน์

คลินิกโรคหัวใจ

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ดูโปรไฟล์
1 2 3 4