นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2559
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมไปถึงการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารต่างๆ

ตารางปฏิบัติงาน