ศ.พญ.อรทัย พาชีรัตน์

คลินิกโรคหัวใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม