ศ.พญ.อรทัย พาชีรัตน์

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม