พญ. อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539

  • วุฒิบัตรฯ

กุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2543

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, ประเทศไทย,2550

  • ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

โรคทางกุมารเวชกรรม

โรคทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก


ตารางปฏิบัติงาน