พญ.พิศมัย คชสาร อินทร์ยา

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2555
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

17

เมษายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

23

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

เมษายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

30

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 08:00-14:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-14:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม