พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • เวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2555
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 14:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม

บทความ

ดูทั้งหมด