รศ.พญ.เพ็ญศรี  โควสุวรรณ

รศ.พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2532
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ, ประเทศไทย,2547
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

 

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคทางเดินอาหารและตับ

 


ตารางปฏิบัติงาน