รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2530
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ระบาดวิทยาคลินิก), ประเทศไทย
  • Scholar Fellowship in Endoscopic Sinus Surgery, U. of Graz, Austria
  • Research Fellow in Rhinology, Section of Otolaryngology, Department of Surgery (U. of Chicago)
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ด้านโรคหูคอจมูกทั่วไป โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้

ตารางปฏิบัติงาน