พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส

คลินิก หู คอ จมูก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาโสตประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
วุฒิบัตร ฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2558
  • อุสาขาโสตประสาทวิทยา,ประเทศไทย,2558
  • Fellowship Otolaryngology-Head & Neck Surgery  University of Toronto, 2020
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน