นพ.จักรี นฤคนธ์

คลินิก หู คอ จมูก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตร ฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน