พญ. ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย

ศูนย์การได้ยินและการทรงตัวแบบครบวงจร (โสตประสาท)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาโสตประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555

  • วุฒิบัตรฯ

โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2560

อนุสาขาโสตประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2561

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

โสตประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน