พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

คลินิกเวชศาสตร์การนอนหลับ (นอนกรน)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2551
  • อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มะเร็งศีรษะและคอ
  • เวชศาสตร์การนอนหลับและการผ่าตัด

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกหู คอ จมูก
ดูเพิ่มเติม