ผศ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

คลินิกเวชศาสตร์การนอนหลับ (นอนกรน)

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2551
  • อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มะเร็งศีรษะและคอ
  • เวชศาสตร์การนอนหลับและการผ่าตัด

ตารางปฏิบัติงาน