ศ.นพ. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526

  • วุฒิบัตร

– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2529

– อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย,2536

-Certificate in perinatal medicine freie university of berlin, Germany ,1990

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

-มารดาและทารภในครรภ์


ตารางปฏิบัติงาน