นพ.ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล

คลินิกตรวจสุขภาพ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาสูตินรีเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี  ข้อปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
  • วัยทอง ชาย-หญิง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม