นพ.ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล

คลินิกตรวจสุขภาพ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาสูตินรีเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี  ข้อปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
  • วัยทอง ชาย-หญิง

ตารางปฏิบัติงาน