พญ. สุมัทนา มณีทับ

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547

  • วุฒิบัตรฯ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2551

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย,2556

  • ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สูตินรีเวช


ตารางปฏิบัติงาน