พญ.สุรางรัตน์ เปือยศรี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป
ดูเพิ่มเติม