พญ. สุรางรัตน์ เปือยศรี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551

  • วุฒิบัตรฯ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2555

ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน