นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2549
  • อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง, ประเทศไทย, 2559
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน