นพ. เกษมสิน ภาวะกุล

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาประสาทวิทยา , ประเทศไทย, 2549

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง, ประเทศไทย,2559

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน