ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2542
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
  • โรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน