พญ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2555
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย,2556
  • UVEITIS and MEDICAL CORNEA FRANCIS I. PROCTOR FOUNDATION  FOR  RESEARCH IN OPHTALMOLOGY UNIVERSITY OF CALIFORNIA,SAN FRANSICO, USA,2016

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

จอตาและวุ้นตา
ม่านตาอักเสบ


ตารางปฏิบัติงาน