พญ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2555
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย,2556
  • UVEITIS and MEDICAL CORNEA FRANCIS I. PROCTOR FOUNDATION  FOR  RESEARCH IN OPHTALMOLOGY UNIVERSITY OF CALIFORNIA,SAN FRANSICO, USA,2016

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

จอตาและวุ้นตา
ม่านตาอักเสบ


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

27

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

21

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม