พญ.อติพร สุรวงษ์สิน

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคจอตาและวุ้นตา
  • โรคจักษุทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม