พญ.อติพร สุรวงษ์สิน

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคจอตาและวุ้นตา
  • โรคจักษุทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

5

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

มกราคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

19

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

มกราคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

6

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

20

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม