พญ.อติพร สุรวงษ์สิน

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคจอตาและวุ้นตา
  • โรคจักษุทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม