พญ.อติพร สุรวงษ์สิน

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคจอตาและวุ้นตา
  • โรคจักษุทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน