ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว

คลินิกโรคตาเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2549
  • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่, ประเทศไทย,2552
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Retinopathy of Prematurity
  • Retinoblastoma
  • Pediatric eye disease
  • Adult eye disease

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

3

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

17

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

7

มกราคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

21

มกราคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-16:00

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-16:00

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

1

เมษายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

15

เมษายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

29

เมษายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

2

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

16

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

30

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

6

มกราคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

20

มกราคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-16:00

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-16:00

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

13

เมษายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

27

เมษายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

14

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

28

กันยายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-16:00

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 13:00-16:00

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 13:00-16:00

ดูเพิ่มเติม