ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

คลินิกจักษุ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2542
  • อนุสาขาโรคกระจกตา, ประเทศไทย
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน