รายละเอียด

คลินิกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้เตรียมให้บริการตรวจสุขภาพหลากหลายโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน และพันธุกรรม ให้กับท่านและครอบครัว ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจรแบบ One Stop Service ทำให้ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีได้รับการบริการที่รวดเร็ว ความถูกต้อง มั่นใจได้ในของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพที่เน้นความสะดวกสบาย จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป

บริการทางการแพทย์

          ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกแบบให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ตรวจค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นแบบ One Stop Service ควบคุมป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโดยส่งพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง มีการแนะนํา โปรแกรมที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยในอดีต การดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในด้าน อาหารและการออกกําลังกาย ปัจจัยเสี่ยงด้านเกี่ยวกับโรค (Risk factor) และปัญหา พันธุกรรม (Family history)  การตรวจทำ-ต่อ ใบอนุญาตเข้างาน  (Work permit) รวมถึงโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

การบริการตรวจสุขภาพ

  • ตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป
  • ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญาทั้งตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
  • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
  • ตรวจสุขภาพในกรณีขอใบรับรองแพทย์
  • ตรวจสุขภาพ ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ที่สูง การปรุงอาหาร ขับรถเพื่อการพาณิชย์ และตรวจทั่วไปในกลุ่มโรงงานอุสาหกรรม
  • ให้บริการฉีดวัคซีน