นพ.ภาณุมาศ ไกรสร

คลินิกตรวจสุขภาพ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงานในกลุ่มอาชีพเฉพาะ ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง  ผู้ปฏิบัติงานขับรถเพื่อการพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรุงอาหาร
  • การตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

2

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

9

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

16

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

23

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม