นพ.ภาณุมาศ ไกรสร

คลินิกตรวจสุขภาพ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงานในกลุ่มอาชีพเฉพาะ ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง  ผู้ปฏิบัติงานขับรถเพื่อการพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรุงอาหาร
  • การตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม