นพ.ภาณุมาศ ไกรสร

คลินิกตรวจสุขภาพ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงานในกลุ่มอาชีพเฉพาะ ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง  ผู้ปฏิบัติงานขับรถเพื่อการพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรุงอาหาร
  • การตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

ตารางปฏิบัติงาน