นพ. ภาณุมาศ ไกรสร

คลินิกตรวจสุขภาพ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2560

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

-การตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงานในกลุ่มอาชีพเฉพาะ ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง  ผู้ปฏิบัติงานขับรถเพื่อการพาณิชย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรุงอาหาร

-การตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคจากการทำงาน


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม

แพทย์สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน

ดูทั้งหมด