นพ.วีระยุทธ หุมอาจ

คลินิกโรคไต

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2555
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคไต

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

กันยายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

กันยายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

กันยายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

กันยายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

กันยายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม