พญ.วศินี ติตะปัญ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน