พญ.วศินี ติตะปัญ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม