พญ. วศินี ติตะปัญ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528

  • วุฒิบัตร

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2556

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน