นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี,  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ, ประเทศไทย, 2554
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • โรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ
ดูเพิ่มเติม