นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี,  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ, ประเทศไทย, 2554
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • โรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ
ดูเพิ่มเติม