นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี,  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ, ประเทศไทย, 2554
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • โรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคปอด และทางเดินหายใจ
ดูเพิ่มเติม