นพ. สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี  ,  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2551

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ, ประเทศไทย,2554

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
โรคระบบทางเดินหายใจ


ตารางปฏิบัติงาน