พญ.สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2543
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารโรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม