พญ. สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535

  • วุฒิบัตร

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2539

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย,2543

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

กุมารโรคหัวใจ


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

27

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

มกราคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม