พญ.สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2543
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารโรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม