พญ.สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2543
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารโรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

มกราคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

มกราคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

มกราคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

มกราคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม