พญ.สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2543
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารโรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

เมษายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม