พญ.สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2543
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารโรคหัวใจ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

กันยายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม