รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2537
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2542
  • Research Fellow in Epilepsy, Professor Shorvon SD, Institute of Neurology, Queen Square, London, UK,2002
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคลมชัก
  • โรคระบบประสาททั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม