พญ. สลิลทิพย์ คุณาดิศร

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม