พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม