พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร

คลินิกโรคระบบประสาท

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม