พญ. สลิลทิพย์ คุณาดิศร

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

  • วุฒิบัตรฯ สาขา

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2551

สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2555

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน