พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร

คลินิกโรคระบบประสาท

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม