พญ.ภัณฑิลา สิทธิการค้า

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2558
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • หอบหืด นอนกรน ภูมิแพ้

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก
ดูเพิ่มเติม