พญ. ปิยธิดา วงศ์มาศ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548

  • วุฒิบัตร

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย,2560

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย