พญ.พิมพ์วลัญช์ คชินทักษ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน