นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง),  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย,2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคติดเชื้อในผู้ใหญ่

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคติดเชื้อ (ผู้ใหญ่)
ดูเพิ่มเติม