นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง),  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย,2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคติดเชื้อในผู้ใหญ่

ตารางปฏิบัติงาน