พญ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537

  • วุฒิบัตร

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2541

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย,2550

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

กุมารโรคเลือด


ตารางปฏิบัติงาน