นพ. นราชัย จุฬานนท์

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2557

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย,2563

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

โรคผิวหนัง


ตารางปฏิบัติงาน