นพ.นราชัย จุฬานนท์

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2563
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

ดูเพิ่มเติม