พญ. มัญชุมาส มัญจาวงษ์

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558

อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, ประเทศไทย,2561

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

Orthogeriatric service
Delirium dementia
Geriatric syndrome


ตารางปฏิบัติงาน