นพ. เลืองยศ ทองเที่ยง

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง
ดูเพิ่มเติม