นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

3

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

5

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

10

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

12

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

17

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

19

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

24

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

26

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

31

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

4

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

6

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

11

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

13

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

18

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

20

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

25

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

27

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง
ดูเพิ่มเติม