นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง
ดูเพิ่มเติม