นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน