ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2537
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
  • โรคภูมิแพ้ในเด็ก

ตารางปฏิบัติงาน